21 Ιουλ 2017

«Μια εστιν αυλή αγία του Θεού» (Μ. Βασίλειος – Ερμηνεία στον ψαλμό ΚΗ)

«Μια εστιν αυλή αγία του Θεού»
(Μ. Βασίλειος – Ερμηνεία στον ψαλμό ΚΗ)
Νίκος Σακαλάκης, Μαθηματικός
Αναμφίβολα, έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για την Εκκλησιολογία της και για τη ζωή της, να χρησιμοποιούμε όρους όχι μόνο Αγιογραφικούς αλλά και όρους ενδελεχούς Πατερικής καταγραφής.
Σκόπιμα η οικουμενιστική αίρεση χρησιμοποιεί λέξεις και όρους με δυσδιάκριτη, πολλές φορές, σημασία.

Κριτικά σχόλια στό βιβλίο τοῦ κ. Γεωργίου Βυθούλκα : «Mαρτυρία γιά τήν Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική καί τή σχέση της μέ τήν Ὀρθοδοξία»

Αποτέλεσμα εικόνας για ομοιοπαθητικη
Κριτικά σχόλια στό βιβλίο τοῦ κ. Γεωργίου Βυθούλκα : «Mαρτυρία γιά τήν Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική καί τή σχέση της μέ τήν Ὀρθοδοξία»
Ὑπό  τοῦ Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη, τ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
 Γενικά σχόλια
Στό προσφάτως ἐκδοθέν βιβλίο του μέ τίτλο «Mαρτυρία γιά τήν Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική καί τή σχέση της μέ τήν Ὀρθοδοξία» ὁ κ. Γεώργιος Βυθούλκας (ΓΒ, στό ἑξῆς) ἰσχυρίζεται ὅτι:

Διχογνωμία στην τριμελή εξ Αρχιερέων επιτροπή για το μάθημα των θρησκευτικών.


Αποτέλεσμα εικόνας για Μεσογαίας Νικόλαος


ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
Βαρύταται ευθύναι του Σεβ. Μεσογαίας! Συναινεί εις τα νέα θρησκευτικά, ενώ καταγγέλλει μεθοδεύσεις! Εlναι άτεγκτος προς την «ΠΕΘ», ενώ θέτει τον «ΚΑΙΡΟΝ» εις το απυρόβλητον! Τελικός ποιος ψεύδεται ο Σεβ. Μεσογαίας ή ο  Σεβ. Ύδρας;
Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου
Ο Σεβ. Μεσογαίας έδωσε γραπτώς εις την δημοσιότητα την παρέμβασίν του εις την πρόσφατον συνεδρίασιν της Ιεραρχίας, εις την οποίαν προβαίνει εις αποτίμησιν του έργου της τριμελούς εξ Αρχιερέων επιτροπής δια το μάθημα των θρησκευτικών. Ήδη η κίνησις αυτή δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας, διότι άλλως θα ηρκείτο εις όσα ο Σεβ. Ύδρας ανέγνωσε προς την ολομέλειαν. Η διαφοροποίησις αυτή δείχνει ότι ο Σεβ. Ύδρας αν και πρόεδρος της επιτροπής δεν εκφράζει και τα τρία μέλη αυτής.
Πράγματι πολλοί επεσήμαναν αντιθέσεις συγκρίνοντες την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας με την παρέμβασιν του Σεβ. Μεσογαίας, κορυφαία της οποίας είναι η απόρριψις του νέου προγράμματος από τον Σεβ. Μεσογαίας.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 21.7.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Παπόσταλτος ὁ νέος Σεβασμιώτατος Σικάγου; Ἀνεπίτρεπτοι δικτατορικαὶ ἐπεμβάσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!
Ποῖοι καὶ διατί ζητοῦν τὴν καθαίρεσιν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Ἀθ. Μπαλτζώης, Ἀντ/γος (ἐ.ἀ.).
Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Δοχειαρίου: «Τὸ Βατικανὸ προστατεύεται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις».
Τορπίλη εἰς τά θεμέλια τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας!

Ἐπιστολή τοῦ Βέκκου πρός τόν ἰταλόν πάπαν δι’ ἧς ἀναθεματίζει πάντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τούς μή δεξαμένους τήν ἑαυτοῦ δυσσέβειαν(Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς Λυών)
DOSSIERGRECDEL’ UNIONDELYON 1273-1277 INSTITUT FRANCAIS, D’ ETUDES BYZANTINES, PARIS, 1976  PAR V. LAURENT  et J. DARROUZES (Σελ. 480-485)
...τῇ σῇ μακαριότητι διά τοῦ παρόντος ἀναγνωρίσαι διανέστημεν γράμματος, παραστῆσαι βουλόμενοι ταύτῃ σαφῶς ὅπως θερμότατα τῆς τοιαύτης τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἀντιποιούμενοι τά ἀνέκαθεν προσαρμόσαντα τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ πρεσβεῖα τε καί προνόμια μή μόνον ἀσπασίως ταύτῃ παρέχομεν , ἀλλά καί διά παντός παρέχει αὐτῇ προθυμούμεθα.
Καί πρῶτον μέν ὅτι τό σχίσμα τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἀδίκως καί παραλόγως πάλαι παρεισθαρέν ἐξ ἐπηρείας σατανικῆς, ὅλῃ ψυχῇ καί γνώμῃ κατ’ ἀρχάς τῆς καταλλαγῆς τελείως ἀποβαλλόμενοι, στέργομεν ἅπερ ἐκυρώθη τηνικαῦτα διά τόμου συνοδικοῦ, καί τό πρωτεῖον, τήν ἔκκλητόν τε καί τό μνημόσυνον τῷ ἀποστολικῷ θρόνῳ προσνέμοντες, ταῦτα φυλάττειν ἀπαραποίητα καί εἰς τό ἑξῆς ὑπισχνούμεθα, μηδέν αὐτῶν ἐπαγγελόμενοι κατά μηδένα τρόπν καινοτομῆσαι τό σύνολον.

20 Ιουλ 2017

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου: «Οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός. Μία θεολογική προσέγγιση»«Οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός. Μία θεολογική προσέγγιση»
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου
Ὁμιλία στήν ἡμερίδα μέ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό» Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Πειραιᾶς 24-6-2017
Εἰσαγωγικά
Στήν ἀποψινή μας εἰσήγηση θά ἑστιάσουμε ἐπιλεκτικά σέ κάποιες συγκεκριμένες πτυχές τοῦ ὅλου θέματος, οἱ ὁποῖες ἅπτονται τῆς θεολογικῆς πλευρᾶς του. Συγκεκριμένα θά ἀναφερθοῦμε:
1. Στό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί στήν θεολογική διάσταση τῆς ἐλευθερίας του, πού πλήττεται βάναυσα ἀπό τόν ἠλεκτρονικό καί οἰκονομικό ὁλοκληρωτισμό πού τείνει νά ἐπιβληθεῖ.
2.  Στήν ἐσχατολογική διάσταση τοῦ θέματος: τήν σύγχρονη, δηλαδή, ἀποστασία∙ τό μυστήριο τῆς ἀνομίας καί πῶς ἐνεργεῖται στήν ἐποχή μας∙ τά προδρομικά σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου.
3. Στήν ἀντιμετώπιση τῶν διάφορων συγχρόνων πρακτικῶν ζητημάτων πού καθημερινά ἀνακύπτουν.

Βρώμικος πόλεμος των οικουμενιστών εναντίον του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας πίσω από την εκλογή του νέου Μητροπολίτου στο Σικάγο;ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
«Η ταχεία εξάπλωση και επιρροή των μοναστηριών του Γέροντος Εφραίμ έχει φτάσει σε μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει το σημείο της μη αναστρεψιμότητας
«Ο επόμενος Μητροπολίτης πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να αντιμετωπίσει την επιρροή των Μοναστηριών του Γέροντος Εφραίμ ..»
«Ο νέος Μητροπολίτης της Μητροπόλεως του Σικάγου, ή θα ανοίξει τον δρόμο της χαλιναγώγησής τους ή θα επιτρέψει σε αυτά τα μοναστήρια να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, καταστρέφοντας την πίστη μας και τις κοινότητές μας, και δημιουργώντας σοβαρές γεωπολιτικές και νομικές επιπτώσεις
[Elaine Jaharis]
 σ.σ. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εκεί στο Σικάγο. Ξαφνικά, Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος βρέθηκαν ‘στα μαχαίρια’ με αφορμή την εκλογή ενός Μητροπολίτου. Οι πληροφορίες που δίνονται κάθε άλλο παρά ρίχνουν φως στην υπόθεση, ίσα ίσα μας μπερδεύουν περισσότερο. Μία όμως ανοιχτή επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, την Σύνοδο Επισκόπων και το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, που δημοσιεύτηκε στα τέλη του Ιουνίου, ίσως και να σκιαγραφεί τους πραγματικούς λόγους αυτής της ωμής παρέμβασης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. 

Τα ιερά λείψανα της αγίας Μαρκέλλης

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Μαρκέλλα
ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ
22 Ιουλίου. Μια ημερομηνία που υπενθυμίζει μια εορτή που γνωρίζει και τιμάει κάθε Χιώτης, είτε αυτός βρίσκεται στο νησί είτε σε οποιοδήποτε σημείο της υφηλίου. Και όχι μόνο κάθε Χιώτης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ευλαβούνται την εορτή αυτή, καθώς το όνομα της αθλοφόρου μάρτυρος Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος έχει γίνει παντού γνωστό, γιατί καθώς λέει και το τροπάριό της «πηγή θαυμάτων άφθονος δείκνυσι».

Σαρώνουν τα σύμφωνα συμβίωσης! - Χρειάζεται επειγόντως επανευαγγελισμός του λαού και πρωτίστως των ποιμένων


Σχετική εικόνα

Σαρώνουν τα σύμφωνα συμβίωσης!
Εκτόξευση» του αριθμού των συμφώνων συμβίωσης σε όλη τη χώρα δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του υπουργείου Εσωτερικών και των ληξιαρχείων, καθώς όλο και περισσότερα ζευγάρια φαίνεται ότι προτιμούν να αποφύγουν τη... φασαρία και, κυρίως, τα έξοδα της γαμήλιας τελετής στην εκκλησία ή στο δημαρχείο και επιλέγουν να ενώσουν τις ζωές τους με μια απλή υπογραφή.
Την τελευταία τετραετία τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συναφθεί σε όλη τη χώρα έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί, ενώ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κρήτης, όπου από το 2013 ως σήμερα καταγράφεται αύξηση της τάξης του 460%!

Οργή και Αντιδράσεις κατά Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ζητούν την Καθαίρεση του Πατριάρχη Θεόφιλου!!

Οργή και Αντιδράσεις κατά Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ζητούν την Καθαίρεση του Πατριάρχη Θεόφιλου!!
Γράφει ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης*
Και να λοιπόν που τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όπως φαίνεται θα είναι η απαρχή δυσμενών εξελίξεων. Η πώληση ακίνητης περιουσίας του Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ , που είχαμε αναφερθεί λίγες μέρες πριν(1),   εξόργισε την Ιορδανία,  την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ),  και την ηγεσία των Αράβων Χριστιανών  του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ορθοδόξων Λαϊκών «Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης» :Μετατρέψατε την Μητρόπολη Φλωρίνης από παγκόσμιο φάρο της Ορθοδοξίας επι Αυγουστίνου Καντιώτη, σε χωματερή των κακοδοξιών του Φαναρίου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΛΑΙΚΩΝ
«ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»
Πτολεμαϊδα 19/7/2017
Προς :
Τον Μητροπολίτη Φλωρίνης κ.Θεόκλητο  Πασσαλή ,
Tον Πρωτοσύγκελο κ.Νικηφόρο Μανάδη.
Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος ότι είναι πιο πιθανό να αλλάξει η λεοπάρδαλη τα στίγματα στη γούνα της, παρά ο αιρετικός να αναγνωρίσει την αλήθεια. Δεν περιμέναμε  να αναγνωρίσετε  την αλήθεια, γιατί είδαμε ποιά τύχη  επιφυλάξατε στις  προσπάθειες που κάναμε στο παρελθόν για να συνδεθείτε μαζί της.  

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ!! Πουλήσανε και την Αρχαία Καισάρεια της Παλαιστίνης!!

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ!! Πουλήσανε και την Αρχαία Καισάρεια της Παλαιστίνης!!
Γράφει ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης*
          Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το Ελληνο- Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τις πωλήσεις της περιουσίας του. Μετά την κρυφή πώληση των 500 στρεμμάτων πέρυσι το 2016, σε μυστηριώδη επενδυτικό όμιλο που αποκαλύφτηκε πριν λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα  να προκαλέσει τσουνάμι οργής και αντίδρασης από τους Παλαιστινίους και Ιορδανούς χριστιανούς, μια νέα αποκάλυψη πώλησης περιουσίας ξεσηκώνει τώρα και τους Ισραηλινούς.

Σταύρος Αβαγιάννης, Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας επανειλημμένα έχει στοχοποιήσει την ΠΕΘ και όσους αντιδρούν στα νέα Προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών!


Αποτέλεσμα εικόνας για Μεσογαίας Νικόλαος

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας επανειλημμένα έχει στοχοποιήσει
την ΠΕΘ και  όσους αντιδρούν στα νέα Προγράμματα
του μαθήματος των Θρησκευτικών!
Σταύρος Αβαγιάννης, Καθηγητής Θεολόγος
Παρακολουθώντας στο διαδίκτυο, την αρθογραφία τη σχετική με το μάθημα των Θρησκευτικών, διαβάσαμε με προσοχή τα άρθρα του κ. Νικολάου Μερτζάνη που αναφέρονταν σε διάφορες παρεμβάσεις του Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου για το μάθημα των Θρησκευτικών («Τολμάμε την αλήθεια. Εσείς Σεβασμιώτατε Μεσογαίας κ. Νικόλαε;» http://aktines.blogspot.gr/2017/07/blog-post_22.html και «Οι μάσκες μάλλον έπεσαν!» http://aktines.blogspot.gr/2017/07/blog-post_62.html#more).
Πληροφορηθήκαμε λοιπόν από τα παραπάνω άρθρα, ότι ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, κ. Νικόλαος, δήλωσε ξεκάθαρα, στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η διεπιστημονικότητα στο μάθημα των Θρησκευτικών» που διοργάνωσε την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ότι η τεράστια αναστάτωση – αντίδραση που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο των Θεολόγων από την εισαγωγή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών οφείλεται, όπως ο ίδιος διαπίστωσε, σε προσωπικές αντιδικίες που έχουν όσοι αντιδρούν, με τους Συντάκτες αυτών των Προγραμμάτων

Ευάγγελος Πονηρός, Ἡ πονεμένη ἱστορία τῶν πεπαλαιωμένων καί ἐπικινδύνων γιά ὅλους «νέων» προγραμμάτων στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
            Πρωτοδημοσιεύθηκαν στά μέσα Σεπτεμβρίου τοῦ 2011. Ἀποτελοῦν εἰσαγωγή τοῦ βρετανικοῦ religious literacy στήν Ἑλλάδα. Ἀμέσως προκάλεσαν ἐντονότατες ἀρνητικές κριτικές ἀπό μέρους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν θεολόγων, κληρικῶν καί γονέων καί ἀπέτυχαν στήν πιλοτική τους ἐφαρμογή κατά τά ἔτη 2011-13. Αἰτία τά ἀπίστευτα σφάλματά τους, οἱ ἐπικίνδυνοι πειραματισμοί τους οἱ δυνάμενοι νά ζημιώσουν ὅλους τούς μαθητές, σέ ὁποιαδήποτε θρησκεία καί ἄν ἀνήκουν αὐτοί. Παρ΄ ὅλα αὐτά οἱ συντακτικές ἐπιτροπές καί οἱ ἐλάχιστοι ὑποστηρικτές τους ἐπιμένουν, μονότονα καί κουραστικά, στήν ἴδια ἀνακρίβεια: «αὐτά τά προγράμματα ἀπευθύνονται σέ ὅλους, θά ἐκμηδενίσουν τίς ἀπαλλαγές, θά φέρουν τούς πάντες στό μάθημα θρησκευτικῶν».

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Ὁ ὑπέρμαχος τοῦ λεγομένου "Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν", δηλ. αἱρέσεων, π. Γεώργιος Τσέτσης

Αποτέλεσμα εικόνας για π. Γεώργιος Τσέτσης
Ἐν Πειραιεῖ  20-7-2017
Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»  ΔΗΛ. ΑΙΡΕΣΕΩΝ, π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ
Ὁ οἰκουμενιστής Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, ἀπαντώντας στό θαυμάσιο καί ἐξαιρετικό, κριτικό τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης  κείμενο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρείου Ἁγίου Ὄρους Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Ἀρχιπελαγίτου μέ τίτλο : 

Ερντογάν-Γκιουλέν: Οι φίλοι που έγιναν εχθροί

Αποτέλεσμα εικόνας για Ερντογάν-Γκιουλέν: Οι φίλοι που έγιναν εχθροί
Ερντογάν-Γκιουλέν: Οι φίλοι που έγιναν εχθροί
Νεφέλη Λυγερού
Η ιστορία έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι καμία σύγκρουση δεν είναι τόσο σφοδρή όσο εκείνη μεταξύ δύο πρώην φίλων και συμμάχων. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μαθητή και μέντορα. Κάποιοι άκουσαν για πρώτη φορά το όνομα του Φετουλάχ Γκιουλέν, όταν πριν ένα χρόνο ο Ταγίπ Ερντογάν τον κατονόμασε σαν υποκινητή του πραξικοπήματος.

19 Ιουλ 2017

Σχόλιο σε άρθρο του Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας Γαβριήλ, για τα Θρησκευτικά στα σχολεία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο επίδοξος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και «οι σεξουαλικές προτιμήσεις»
Ο φερόμενος ως υποστηριζόμενος από το Αρχιεπισκοπικόν περιβάλλον δια την θέσιν του Προκαθημένου της Ελλάδος, Σεβ. Ν. Ιωνίας Γαβριήλ, αρθρογράφησεν εις την εφημερίδα «Καθημερινή» της 9ης Ιουλίου 2017 με θέμα τα θρησκευτικά. Ενώ επαινείται από τον κύκλον του δια τα εξαιρετικά προσόντα του, διαφαίνεται από το άρθρον του η ρηχότης -τύπου εκθέσεως ιδεών- του προβληματισμού του επί του θέματος. Ακολούθως παραθέτομεν αποσπάσματα και θέτομεν ερωτήματα.
«Ορισμένοι πιστεύουν πως η Ιερά Σύνοδος δεν δικαιούται να έχει κανένα λόγο στα τεκταινόμενα της παιδείας η και σε άλλα σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας μας. Μία επίσης μεγάλη ομάδα υποστηρίζει ότι ο λόγος και οι παρεμβάσεις της Εκκλησίας πρέπει να γίνονται με πιο επιθετικό τρόπο και με μεγαλύτερο σθένος. Μακάρι να συνοψίζονταν στα παραπάνω τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Έχω την απόλυτη βεβαιότητα πως η διοικούσα Εκκλησία θα έκανε την υπέρβαση για το καλό των παιδιών μας».

Τα Θρησκευτικά στα σχολείαΤα Θρησκευτικά στα σχολεία
Του Ιωάννη Κομόπουλου, Πολύτεκνου Εκπαιδευτικού
Όλα τα προβλήματα της πατρίδας μας είναι λυμένα από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και αφού δεν είχαν να κάνουν κάτι πιο σημαντικό ασχολήθηκαν με τις αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών.
Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν έπρεπε να γίνει μια ανανέωση στα βιβλία, αλλά η ανανέωση έπρεπε να ήταν ουσιαστική, σοβαρή, ακριβής και πολύ-πολύ προσεκτική. Με τις αλλαγές που γίνονται λόγω εκμοντερνισμού, «αλλάζουν την πίστη» και προσπαθούν με ύπουλο τρόπο να οδηγήσουν πάση θυσία τα Ελληνόπουλα στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά μέρος σχεδίου διότι οι πατέρες της Εκκλησίας από πολλά χρόνια πριν μας ειδοποίησαν ότι όταν νομιμοποιηθεί η ανωμαλία, όταν διαλυθεί η οικογένεια, και όταν κάποιοι εκπρόσωποι της εκκλησίας αλλοιωθούν, έρχονται τα έσχατα χρόνια. 

Σάββας Ηλιάδης, Για χάρη της Αλήθειας, ο επίσκοπος ίσταται επί σκοπόν κατά παντός ανεξαιρέτως!

Για χάρη της Αλήθειας, ο επίσκοπος ίσταται επί σκοπόν κατά παντός ανεξαιρέτως!
     Είναι γνωστή και πολυδιαφημισμένη  η είδηση, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε, στις 30-6-2017, την ασεβή και αντίχριστη δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, σχετικά με το θάνατο μιας γυναίκας,  την οποία επαίνεσε, διότι πρωτοστάτησε στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, δηλαδή στην διά νόμου δολοφονία απροστάτευτων πλασμάτων.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Κατάρ, Γεωστρατηγική και Εκκλησία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΡ

Κατάρ, Γεωστρατηγική και Εκκλησία
Στην Αραβική χερσόνησο εκτυλίσσεται μια αντιπαράθεση γεωστρατηγικής ισχύος, επικίνδυνη για την ειρήνη της περιοχής του Περσικού Κόλπου  και γενικότερα της Μέσης Ανατολής. Από τη μία πλευρά της αντιπαράθεσης είναι η βαχαμπιτική σουνιτική Σαουδική Αραβία με τους δορυφόρους της - Μπαχρέϊν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – και την εξαρτώμενη οικονομικά από αυτήν σουνιτική Αίγυπτο, του υπό τον  στρατηγό Σίσι καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά είναι το βαχαμπιτικό σουνιτικό Κατάρ και η σουνιτική Τουρκία. Ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και στην Αραβική χερσόνησο δείχνουν, για οικονομικούς και γεωστρατηγικους λόγους, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και, εμμέσως, η Ρωσία. Επίσης το σιιτικό  Ιράν, για λόγους ηγετικής θέσεως στον μουσουλμανικό κόσμο και οικονομικούς.

Χαράλαμπος Βουρουτζίδης, Το Άγιο Όρος και ο Μεσογαίας Νικόλαος

ΤΟ  ΑΓΙΟ  ΟΡΟΣ  ΚΑΙ  Ο  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γράφει ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ
Δυο κείμενα, μνημεία της εξισορροπιστικής τέχνης, αμιλλώνται μεταξύ τους για το βραβείο «βυζαντινισμού».
Πρώτο είναι το «Μήνυμα του Αγίου Όρους περί της Αγίας και Μεγάλης εν Κρήτη Συνόδου», έξοχο δείγμα καλογερίστικης ισορροπίας και, δεύτερο, η «Αποτίμηση του έργου της Επιτροπής για το ΜτΘ (=Μάθημα των Θρησκευτικών » του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου, μνημείο Δεσποτικής διπλωματίας.

Ο Προφήτης Ηλίας και η Δευτέρα του Κυρίου ΠαρουσίαΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ: Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν ο σημαντικότερος προφήτης του Θεού, γιος του Σωβάκ καταγόμενος από τη Θέσβη της Γαλαάδ. Έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ, κατά τον 9ο-10ο αιώνα π.Χ.. Το όνομα Ηλίας αποτελεί ελληνική μεταφορά του εβραϊκού ονόματος Ελιγιαχού ( אליהו ), που σημαίνει “Θεός μου είναι ο Ιεχωβά». Αναφορές στον Ηλία περιέχονται και στο Κοράνιο. (6:85· 37:123-132) Ο Ηλίας είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πουν: «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός ο Θεός» (Γ΄ Βασιλειών ιη' 39).
Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό γιο της χήρας στα Σαρεπτά. Εκείνος στο όρος Χωρήβ είδε τον Θεό, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό. Εκείνος έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρινη άμαξα, αφήνοντας συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, Ελισσαίο. Ακόμη, είναι εκείνος που στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στάθηκε δίπλα Του μαζί με τον Μωϋσή. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπηρέτησε ο Προφήτης Ηλίας το θείο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 20 Ιουλίου.

Ο Βελονισμός υπό το πρίσμα της ιατρικής επιστήμης

Ο Βελονισμός υπό το πρίσμα της ιατρικής επιστήμης
του Αθανασίου Β. Αβραμίδη,  καρδιολόγου - καθηγητού Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H επινόηση του βελονισμού ως θεραπευτικής μεθόδου, ανάγεται χρονικώς στα βάθη μυθικών αφηγήσεων των Κινέζων. Χρειάσθηκαν δε πολλές χιλιετηρίδες ώστε να προκύψουν σχετικές πληροφορίες από τυχαία γεγονότα ή μύθους αρχικώς της καθημερινής ζωής. 

18 Ιουλ 2017

Οι ΗΠΑ άργησαν … μόλις 43 ολόκληρα χρόνια!

ΟΙ ΗΠΑ ΑΡΓΗΣΑΝ... ΜΟΛΙΣ 43 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Νίκος Ελευθερόγλου
Ηταν ο Μπιλ Κλίντον, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αν θυμάμαι καλά, που στη μία και μοναδική επίσκεψή του στην Αθήνα είχε ζητήσει επισήμως συγγνώμη για όσα διέπραξαν οι ΗΠΑ στο Κυπριακό και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στο νησί.

Ιερά Σύνοδος: Ο "πατήρ Κλεομένης" ουδεμία σχέση έχει με την Εκκλησία της Ελλάδος

Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου
Ο "πατήρ Κλεομένης" ουδεμία σχέση έχει με την Εκκλησία της Ελλάδος
(18/7/2017).
Κατά το τελευταίο διάστημα αναρτώνται στο διαδίκτυο βιντεοσκοπημένοι βανδαλισμοί μνημείων και εγκαταστάσεων και υβριστικές δηλώσεις ρασοφόρου, ο οποίος αυτοαποκαλείται «πατήρ Κλεομένης» και δηλώνει ότι ενεργεί προς υπεράσπιση της ορθοδόξου πίστεως. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε μοναχός, ούτε κληρικός της ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Κλινικές φύλου» «αποτελειώνουν» χιλιάδες παιδιά - Σάλος σε όλη την Ευρώπη

klinikh campbell 01
«Κλινικές φύλου» «αποτελειώνουν» χιλιάδες παιδιά - Σάλος σε όλη την Ευρώπη
Κίμωνας Χαραλάμπους
Σε «κλινικές φύλου» οδηγούνται χιλιάδες παιδιά, έπειτα από την «πλύση εγκεφάλου» που λαμβάνει χώρα στα σχολεία σε σχέση με τον τρανσεξουαλισμό.

Κληρικολαϊκή Συνέλευση Ι.Μ.Κυθήρων: Ζητοῦμε ὅλα τά Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα νά ἀπολαμβάνουν τά ἴσα δικαιώματα ἔναντι τῶν ἄλλων συμμαθητῶν τους.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
(15-7-2017)
Ἐμεῖς, πού ἀνήκουμε στό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, συναχθήκαμε σήμερα στίς 15 Ἰουλίου 2017, ἡμέρα Σάββατο καί περί ὥραν 7 μ.μ. στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων, στήν καθιερωμένη ἐτήσια Κληρικολαϊκή μας Σύναξι, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ.

Σχόλιο ἐπί τῶν πορισμάτων τῆς ΚΗ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης.

Σχόλιο ἐπί τῶν πορισμάτων τῆς ΚΗ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης.
Mελετῶντας τὸ κείμενο τῶν πορισμάτων τῆς ΚΗ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀγρίνιο ἀπὸ 31 Ὀκτωβρίου ἔως 2 Νοεμβρίου 2016, 

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Τό ἀλχημιστικό δίπραγμα, ὁ μέγας ἀλχημιστικός ἀνδρόγυνος καί ὁ ἀρσενόθηλυς ἀρχάνθρωπος

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
Ἐν Πειραιεῖ 18-7-2017  
ΤΟ ΑΛΧΗΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΡΑΓΜΑ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΧΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΣ  ΚΑΙ Ο ΑΡΣΕΝΟΘΗΛΥΣ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ἡ ἀντίχριστη «Νέα Ἐποχή» τοῦ Ὑδροχόου καί ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» τίς τελευταῖες δεκαετίες προβάλλουν ὡς παγκόσμιο πρότυπο τοῦ «νέου ἀνθρώπου» τήν κίνηση τῶν ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι, Τράνς) (στά ἀγγλικά : LGBT  [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender]), ἤ τῶν ΛΟΑΔ (Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί), ἤ τῶν ΛΟΑΤΚ (Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι, Τράνς, Κουήρ = παράδοξος, ἀλλόκοτος) (στά ἀγγλικά : LGBTQ [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer ἤ Questioning]) ἤ τῶν ΛΟΑΤΙ (Λεσβία, Ὁμοφυλόφιλος, Ἀμφιφυλόφιλος, Τράνς, Ἴντερσεξ) (στά ἀγγλικά : LGBTI [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex]) ἤ τῶν ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβία, Ὁμοφυλόφιλος, Ἀμφιφυλόφιλος, Τράνς, Κουήρ, Ἴντερσεξ) (στά ἀγγλικά : LGBTQI [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer ἤ Questioning, Intersex]).

17 Ιουλ 2017

Η Δήλωση του Τορόντο (1950)

Αποτέλεσμα εικόνας για World Council of Churches
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
Μετάφραση από τα Ρωσικά Αλεξάνδρ Tσβέτκωβ
16η Ιουν 2016, 6:27 μμ
Η επικύρωση της λεγόμενης «Δήλωσης του Τορόντο» του Π.Σ.Ε. στα κείμενα της μέλλουσας Οικουμενικής Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας (όπως αναμφίβολα δήλωσε η ίδια η Σύνοδος της Κρήτης, παρά τη θέληση κάποιων να την βλέπουν μόνο ως «Πανορθόδοξη Διάσκεψη») υποχρεώνει τον κάθε Ορθόδοξο που ακολουθεί στην πίστη του τη φωνή της Αγίας Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται στις αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, 

Περιοδικό “Παρακαταθήκη” τεύχος 114 (Μάιος – Ιούνιος 2017)

Αποτέλεσμα εικόνας για Περιοδικό “Παρακαταθήκη”
ΠEPIEXOMENA
Ἡ Δρόβιανη δέν προσκυνᾶ! ..................................................................................... σελ. 1
Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Mέρος Α´) .. σελ. 3

Χρήστος Σαλταούρας, Ο Ιησούς Χριστός και ο Αρχάγγελος ΜιχαήλΟ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ
            Οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν  την πλάνη ότι δήθεν ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ !!!  Υποστηρίζουν ότι ο Υιός  του Θεού είναι κτίσμα – ένας Αρχάγγελος και μάλιστα ο μοναδικός Αρχάγγελος. Ο Μιχαήλ ! Σύμφωνα με την αίρεση των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά το πρώτο δημιούργημα του Πατρός ήταν ο Μιχαήλ, ο οποίος αργότερα έγινε  ο άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος όταν πέθανε περιήλθε σε ανυπαρξία ...και όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε πλέον ως Αρχάγγελος Μιχαήλ και όχι ως άνθρωπος !
« ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον» Α Θεσσαλονικείς. 4:16.
Οι Χιλιαστές οπαδοί της Σκοπιάς επικαλούνται την αναφορά του Απ. Παύλου σε «φωνῇ ἀρχαγγέλου» του Χριστού, για να υποστηρίξουν ότι δήθεν ο Χριστός είναι Αρχάγγελος. Θαυμάστε ερμηνευτική ρηχότητα !
Την φράση «ἐν σάλπιγγι Θεοῦ» του ιδίου εδαφίου δεν την πρόσεξαν ; Και αν την πρόσεξαν πως την ερμηνεύουν ; Διότι αν ο Ιησούς είναι Αρχάγγελος  λόγω της φωνής Αρχαγγέλου ….  λόγω της σάλπιγγας Θεού τί είναι ;

Τέλος εποχής για το «κυρίες και κύριοι» στο Μετρό του Λονδίνου

Αποτέλεσμα εικόνας για ladies and gentlemen
«Καλημέρα σε όλους» πλέον
Τέλος εποχής για το «κυρίες και κύριοι» στο Μετρό του Λονδίνου
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι ο χαιρετισμός «καλημέρα σας κυρίες και κύριοι» που απηύθυνε το Μετρό του Λονδίνου και το προσωπικό του στους πολίτες να αποτελέσει παρελθόν. Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από ανακοίνωση της εταιρείας Transport for London (TfL).

Το τρίτο παράθυρο στη Σύνοδο της Κρήτης (Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους)


Αποτέλεσμα εικόνας για Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Δοχειαρίου

«Το τρίτο παράθυρο στη Σύνοδο της Κρήτης»
Γρηγορίου Καθηγουμένου της Ι. Μ. Δοχειαρίου
Τὸ ὑποσχέθηκα καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀνοίξω. Δὲν μπορῶ νὰ προσδιορίσω ἂν αὐτὸ τὸ παράθυρο εἶναι τοῦ δεξιοῦ ἢ τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὅμως παράθυρο, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κρατήσω κλειδαμπαρωμένο. Γι᾽ αὐτὸ τραβάω τοὺς σύρτες καὶ τὰ μάνταλα καὶ τὸ ἀνοίγω διάπλατα. Ἀκούω λοιπόν, ὅτι αὐτὴ ἡ σύναξη ἀσχολήθηκε καὶ μὲ ποιμαντικὰ θέματα. Καὶ μάλιστα μὲ τὸ δυσκολότερο θέμα, τὸν γάμο.
Τὸν μακαριστὸ καὶ ὅσιο Ἀμφιλόχιο τὸν ἄκουγα νὰ λέγη: «Στὰ θέματα τοῦ γάμου ἡ Ἐκκλησία δὲν μᾶς ἔχει δώσει βοήθημα». Ἂν ζοῦσε σήμερα τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν προβλημάτων, ἄραγε τί θὰ ἔλεγε;
Πολὺ τὸν ἀπολάμβανα αὐτὸν τὸν Ὅσιο, ὅταν ἔλεγε τὴν φράση: «Ναί, ἀλλὰ νὰ μοῦ τὸ ἐπιτρέψη ἡ Ἐκκλησία μου». Ἔζησα μιὰ τέτοια ὄμορφη σκηνὴ κοντά του: Γερμανὸς προτεστάντης, ποὺ ἦρθε στὴν Πάτμο νὰ παρακολουθήση τὴν μοναχικὴ ζωή, ἔμεινε μαζί μας ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα μέχρι τὸ Πάσχα. Πραγματικὰ ἦταν ἕνα θαυμάσιο παιδί. Ἕνας νέος ἄρχοντας, ποὺ δὲν πιστεύω νὰ ξανασυναντήσω στὴν ζωή μου. Γιὰ κάθε διακονία προθυμότατος. Δὲν χρειαζόταν νὰ δευτερώσης κουβέντα. Τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἑτοιμαζόμασταν γιὰ τὸ Πάσχα. Κι ὁ Βενέδικτος ρωτᾶ τὸν Γέροντα:

Πόσο αγαθές είναι οι προθέσεις του παπισμού για την «Ένωση των Εκκλησιών»; (Σχόλιο σε πρόσφατη επιστολή του «πάπα» Φραγκίσκου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 17η Ιουλίου 2017
(Σχόλιο σε πρόσφατη επιστολή του «πάπα» Φραγκίσκου)
         Είναι απορίας άξιο, πως δεν μπορούν να κατανοήσουν κάποιοι ορθόδοξοι, υψηλά ιστάμενοι, τις πραγματικές προθέσεις του αιρετικού παπισμού, όταν εκείνος τις εκφράζει με πλήρη σαφήνεια, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο υποχωρήσεων, από τις συσσωρευμένες εδώ και δέκα αιώνες κακοδοξίες του; Αυτό που μπορεί να διακρίνει ο απλός πιστός ορθόδοξος χριστιανός, δε μπορούν, ή το χειρότερο, δε θέλουν να δουν οι θιασώτες της «ενώσεως των εκκλησιών», ορθόδοξοι Πατριάρχες, Αρχιερείς, Καθηγητές κλπ. 

Η Πριγκήπισσα της Ρωσίας Αγία Ελισάβετ Θεοδώροβνα

Εικόνα 1: Οικογενειακή φωτογραφία της
Ελισσάβετ [αριστερα].
Η Πριγκήπισσα της Ρωσίας Αγία Ελισάβετ Θεοδώροβνα
ΓΕΝΙΚΑ: Πριν από 20 χρόνια η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανακήρυξε Αγία και νεομάρτυρα την πριγκίπισσα Ελιζαβέτα Φιόντοροβνα Ρομανόβα. Οσο ζούσε, είχε κερδίσει την αγάπη των συμπολιτών της, ενώ τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, για πολλούς έγινε το σύμβολο της Ρωσίας που χάθηκε μετά την επανάσταση.

16 Ιουλ 2017

Νικόλαος Μερτζάνης, Οι μάσκες μάλλον έπεσαν!


Αποτέλεσμα εικόνας για Μεσογαίας Νικόλαος

Οι μάσκες μάλλον έπεσαν!
Ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Μητροπολίτης Μεσογαίας; Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πλέον ολόκληρο τον θεολογικό χώρο. Όταν ορίστηκε η Επιτροπή διαλόγου για το μάθημα των Θρησκευτικών από την Εκκλησία, τα ΜΜΕ τον παρουσίαζαν ως τον προστάτη του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος. Είναι όμως αυτή η αλήθεια; Μια σειρά γεγονότων μας βάζει σε πολλούς προβληματισμούς, κυρίως για το ποιες συμφωνίες γίνονται και σε ποια επίπεδα. Μια πρώτη εκτίμηση του ρόλου του, κάναμε σε μια δημόσια εκδήλωση, όπου οι τοποθετήσεις του για το μάθημα, όπως πληροφορηθήκαμε, θύμιζαν δελφικούς χρησμούς.
Συγκεκριμένα, στην επιστημονική Ημερίδα των Θεολόγων καθηγητών Γυμνασίων και Λυκείων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα «Η διεπιστημονικότητα στο μάθημα των Θρησκευτικών», ο Σεβασμιώτατος Μεσογαίας κ. Νικόλαος δήλωσε ξεκάθαρα σε ομιλία του ότι η διαφορά των αντιδρώντων στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών οφείλεται σε προσωπική αντιδικία τους με τους συντάκτες των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών! 

Μεγαλομάρτυς Χριστίνα (24 Ιουλίου)

Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνὸς:  Μεγαλομάρτυς Χριστίνα, 24 Ἰουλίου
Ἡ ἁγία Χριστίνα γεννήθηκε στήν πόλη Τύρο τό 200 μ.Χ. Οἱ γονεῖς της ἦταν καί οἱ δύο εἰδωλολάτρες. Ὁ πατέρας της ἦταν στρατηγός τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ καί ὀνομαζόταν Οὐρβανός. Στήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας τήν κατήχησε μία εὐσεβής γυναίκα. Ἀπό τήν στιγμή πού ἔγινε μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἡ ζωή της ἄλλαξε καί ζοῦσε μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν διακονία τῶν συνανθρώπων της. Ὁ πατέρας της δέν ἄργησε νά πληροφορηθῆ τό γεγονός ὅτι ἡ κόρη του ἔγινε Χριστιανή, καί ὀργισμένος τήν ἔκλεισε σέ ἕναν πύργο καί προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά τήν πείση νά ἐπανέλθη στήν εἰδωλολατρεία. Ἐπειδή, ὅμως, παρέμεινε σταθερή στήν πίστη της, τήν ἔστειλε στήν φυλακή. Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα της ὁ ἔπαρχος Δίων τήν ὑπέβαλε σέ φρικτά βασανιστήρια. Κατόπιν ὁ ἔπαρχος Ἰουλιανός τήν ἔριξε σέ μέρος ὅπου ὑπῆρχαν ἄγρια θηρία καί φαρμακερά φίδια, ἀλλά ἡ ἁγία παρέμεινε ἀβλαβής, ἀφοῦ τά ἄλογα θηρία, σέ ἀντίθεση μέ τά λογικά, τήν σεβάστηκαν. Πολλοί εἰδωλολάτρες πού εἶδαν τήν ἁγία νά παραμένη ἀβλαβής ἀπό τά φρικτά βασανιστήρια, τά ἄγρια θηρία καί τά φαρμακερά φίδια πίστευσαν στόν Χριστό καί ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους. Τότε ὁ ἔπαρχος διέταξε νά τούς θανατώσουν, καί ἔτσι ἔλαβαν τό ἀμάραντο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ἡ ἁγία Χριστίνα παρέδωσε τήν καθαρή καί ἀμόλυντη ψυχή της «εἰς χείρας Θεοῦ ζῶντος», ὅταν τήν λόγχευσαν στά πλευρά καί τήν καρδιά.

Για τα περί θερμού επεισοδίου

Για τα περί θερμού επεισοδίου
Ο Ερντογάν δεν θα έδινε ποτέ την ευκαιρία στις ένοπλες δυνάμεις να απαλλαγούν απ’ αυτόν
Σάββας Καλεντερίδης
Το τελευταίο διάστημα, σαν να έκανε κάποιο κέντρο ένα νεύμα, άρχισε μια βιομηχανία δημοσιευμάτων και φημών για επικείμενο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας. Το σενάριο που διακινείται και το «σκεπτικό» με το οποίο περιτυλίγεται είναι τα εξής:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com